Borçları miras almak / bilgi sahibi olmadan miras almak: Ölüm durumunda borçları kim öder?

Borçların devralınması – Miras öncelikle zenginlik ve yeni mallar anlamına gelmez. Miras genellikle borçlarla yüklüdür ve mirasçılar için büyük bir sorumluluk anlamına gelir. Ölümden sonra mirasçılar sadece varlıkları değil, aynı zamanda ölen kişinin hak ve yükümlülüklerini de devralırlar. Bu borçları içeriyorsa, mirasçılar da kendi özel varlıklarıyla bunlardan sorumludur. Bir miras vakası meydana gelirse, miras dikkatlice incelenmeli ve borçlar açısından kontrol edilmelidir.

Mirasın reddedilmesi – borçlar terekenin bir parçasıysa

Miras, herhangi bir mirasçı tarafından reddedilebilir. Bu, özellikle rehabilitasyona ihtiyaç duyan borçlar veya gayrimenkuller mülkün bir parçasıysa yararlıdır. Hangi yükümlülüklere uyulması gerektiğini, mirastan feragat etmenin ne kadara mal olduğunu ve mirasçıların sorumluluğunun nasıl sınırlandırılabileceğini buradan öğrenebilirsiniz.

Bir bakışta en önemli gerçekler:

  • Mirasın reddinin yasal olarak geçerli olması için doğru şekil belirleyicidir.
  • Beyannamenin içeriği, mirastan feragat edilmesine ilişkin kesin nedenleri içermelidir
  • Mirasçılar, tereke mahkemesi tarafından mirasçı olarak rolleri konusunda bilgilendirilmezler, meğerki ortada bir tereke olsun ya da mirasçı olarak yerlerini alsınlar
  • Aşırı borçlu bir miras, mirasçının mali açıdan mahvolmasına yol açabilir
  • Yenilenebilir gayrimenkul mirasın bir parçası olabilir ve değerini düşürebilir
  • Aşırı borçlanma durumunda mirası ortadan kaldırmanın maliyeti çok düşüktür
  • Bir miras sadece tam olarak kabul edilebilir veya mirastan feragat edilebilir
  • Duruma bağlı olarak, mirastan sonradan feragat edilmesi mümkündür
  • Bununla birlikte, mirasın reddine geriye dönük olarak da itiraz edilebilir

Şekil – buna dikkat etmelisiniz

Mirastan feragat etmek bazı kurallar gerektirir. Sadece aileyi bilgilendirmek veya mirasa tepki göstermemek yeterli değildir. Form çok önemlidir. Mirasçı, veraset mahkemesine ya yazılı bir kayıt şeklinde ya da kamuya açık bir şekilde onaylanmış bir formda feragatte bulunmalıdır. Ancak, basit bir mektup yeterli değildir. Veraset mahkemesi huzuruna şahsen çıkmak da mümkündür. Orada, mirasçı talebini açıklar ve bir adli memur bunu yazılı olarak kaydeder. Müteveffanın son ikametgahının bulunduğu bölge mahkemesi sorumludur.

Ancak, feragatnamenin başarısı için sadece şekli değil, aynı zamanda beyanın içeriği ve son tarihi de çok belirleyicidir. Beyan, mirasçının mirası neden kabul etmek istemediğini açıkça belirtmelidir. Sebepler açıkça listelenmelidir. Bunlar arasında, örneğin, terekenin esas olarak borçlardan oluşması yer alabilir.

Kalıtım: Kabul mü, ret mi? – Bir avukattan ipuçları

Altı haftalık son tarih – zamanın nasıl geçtiğini anlamayın

Beyan altı haftalık bir süreye tabidir. Mirasın kabul edilmek istenmemesi halinde, ilgili beyannamenin altı hafta içinde yetkili veraset mahkemesine sunulması gerekir, aksi takdirde miras kabul edilmiş sayılır.

Genel olarak, veraset mahkemesinin mirası getirmek gibi bir görevi yoktur. Mirasçılar sadece bir vasiyetname varsa ya da örneğin bir başkası mirastan feragat ettiği için mirası devralmışlarsa mirastan haberdar edilirler. Diğer tüm durumlarda, mirasçıların vefat eden aile üyesinden kendilerine bir şey miras kalıp kalmadığını bildikleri varsayılır.

Mirasçıların sorumluluğunu sınırlandırın – özel varlıkları koruyun

Mirastan feragat etmenin yanı sıra, mirasçıların sorumluluğunu sınırlamak ve böylece özel varlıkları terekenin borçları tarafından yutulmaktan korumak da mümkündür. Bu, bir tereke iflası çerçevesinde mirasçıların sorumluluğunun sınırlandırılması yoluyla uygulanabilir. Mirasçılar bu durumda sadece miras kalan mal varlıkları ile ölen kişinin borçlarından sorumludurlar. Böylece, terekenin borçları ödemeye yetmemesi halinde özel varlıklara dokunulmamış olur.

Maliyetler – aşırı borçlanma durumunda mirastan feragat etme

Eğer miras aşırı borçlanmışsa, maliyetler çok düşüktür. Veraset mahkemesinde mirastan feragat etme ücreti sabit olarak 30 avrodur. Aşırı borçlu olmayan bir miras reddedilirse, masraflar Mahkeme ve Noter Masrafları Yasası uyarınca karşılanır. Mirasın değeri ne kadar yüksekse, prosedür de o kadar pahalı olacaktır.

Bir mirastan sadece tam olarak feragat edilebilir. Bu nedenle, varlıkları kabul etmek ve borçları reddetmek mümkün değildir. Bir miras reddedilirse, mirasçı artık normalde her mirasçının kanunen hak sahibi olduğu zorunlu pay üzerinde hak sahibi değildir. Miras, olası tüm varisler tarafından reddedilirse, devletin malı haline gelir. Devlet, borçların bir kısmını ödemek için varlıkları (varsa) kullanır. Böyle bir durumda kalan borçların alacaklılarının eli boş kalır.

Feragatnameye itiraz – sadece belirli durumlarda mümkündür

Sonradan, feragat sırasında bilginiz olmayan menkul veya gayrimenkullerin terekeye ait olduğu ortaya çıkarsa, bir itiraz pekala mümkündür. İtiraz, hatanın fark edilmesinden sonraki altı hafta içinde veraset mahkemesine yazılı olarak bildirilmeli ve nedenleri belirtilmelidir. Ancak, miras aşırı borçlanma nedeniyle reddedilmişse ve daha sonra terekenin başlangıçta varsayıldığı kadar borç içermediği ortaya çıkarsa, redde itiraz edilemez.

Mirasın sonradan reddedilmesi – mirasın kabulüne itiraz edilmesi

Bir miras kabul edildikten veya son teslim tarihi geçtikten sonra, genellikle geri dönüş yoktur. Ancak, bir kez daha istisnalar kaideyi teyit etmektedir. Bazı durumlarda, mirastan sonradan çekilmek mümkündür. Örneğin, mirasın kabulünden sonra, terekenin merhumdan o zamana kadar farkında olmadığınız büyük bir borç içerdiği ortaya çıkarsa, mirasın kabulüne itiraz edilebilir. Ancak, mülkün varlıkları ve borçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız bir ön koşuldur. Ancak mirasçı, altı haftalık sürenin bilinmemesi veya ne zaman başlayacağının belli olmaması nedeniyle kabullere itiraz etmek isterse, bu da iyi bir avukatla mümkündür.

Mirastan feragat etme konusunda daha fazlasını okuyun!

Miras kalan borçlar hakkında en önemli sorular

Terekedeki borçlar genellikle mirasçılar için bir şok ve yeni bir durumdur. Birçok soru ortaya çıkmakta ve cevapsız kalmaktadır. Bu nedenle Lukinski’nin uzmanları, doğru bir şekilde bilgilendirilmeniz için borçların miras bırakılması ve mirastan feragat edilmesi konusundaki tüm soruları yanıtlamaktadır.

Ölümden sonra borçlara ne olur?

Vasiyetçinin ölümü üzerine tüm mülk mirasçılara geçer. Buna borçların yanı sıra varlıklar da dahildir. Bu nedenle borçlar mirasın bir parçasıdır.

Borçlarınız varsa mirastan feragat edebilir misiniz?

Borçlar terekenin bir parçasıysa, mirasçı da kendi özel mal varlığıyla bunlardan sorumlu olmalıdır. Mirasçının kendisi borçluysa, altı hafta içinde borçlu mirastan feragat edebilir ve böylece terekeden sorumlu olmak zorunda kalmaz.

Bir mirastan feragat etmek ne kadar sürer?

Mirası reddetmek için son tarih, mirasçının mirastan haberdar olmasından altı hafta sonradır. Mahkemenin feragatnameyi işleme koyması uzun sürmez.

Bir mirastan feragat etmenin maliyeti nedir?

Bir miras aşırı borçluysa, mirasın reddi 30 avroluk sabit bir ücrete tabidir. Mirasta herhangi bir borç bulunmamasına rağmen mirastan feragat edilmişse, miktar mirasın miktarına bağlı olarak değişir.

Miras aldığımda bilgilendirilecek miyim?

Herhangi bir vasiyetname düzenlenmemişse ve veraset usulüne göre miras alıyorsanız, yalnızca mirası devraldığınız takdirde bilgilendirileceksiniz. Ancak, birinci dereceden mirasçıysanız, yani ölen kişinin çocuğu veya eşiyseniz, miras size bildirilmeyecektir.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.