Bir mirasın tasfiyesi: masraflar, son tarihler ve en önemli ipuçları

Mirasın reddedilmesi – Miras herhangi bir mirasçı tarafından reddedilebilir. Bu, özellikle mirasın aşırı borçlu olması veya örneğin harap olmuş bir gayrimenkulün mirasın bir parçası olması durumunda önemlidir. Bununla birlikte, bir feragatname, uyulması gereken belirli formlar ve son tarihler gerektirir. Bu nedenle, vasiyetçinin mal varlığı ve borçları hakkında kesin bilgiler son derece önemlidir. Doğru tavsiye, böyle bir durumda başarının anahtarıdır.

Mirası reddetmek – duruma bağlı olarak mantıklıdır

Miras, torunlar için her zaman sadece iyi şeyler barındırmaz. Birçok kişi zenginlik ve pahalı mücevherler hayal etse bile, borçlar veya harap olmuş gayrimenkuller de mülkün bir parçası olabilir. Bu gibi durumlarda belirli bir süre içinde ve belirli kriterlere uygun olarak mirastan feragat etmek mümkündür. Mirasa daha sonra ne olacağı ve böyle bir durumda en iyi nasıl ilerleneceği şimdi Lukinski’deki uzmanlar tarafından açıklanmaktadır.

Form ve son başvuru tarihi – buna dikkat etmelisiniz

Mirastan feragat etmek bazı kurallar gerektirir. Sadece aileyi bilgilendirmek veya mirasa tepki göstermemek yeterli değildir. Form çok önemlidir. Mirasçı, veraset mahkemesine ya yazılı bir kayıt şeklinde ya da kamuya açık bir şekilde onaylanmış bir formda feragatte bulunmalıdır. Ancak, basit bir mektup yeterli değildir. Veraset mahkemesi huzuruna şahsen çıkmak da mümkündür. Orada, mirasçı talebini açıklar ve bir adli memur bunu yazılı olarak kaydeder. Müteveffanın son ikametgahının bulunduğu bölge mahkemesi sorumludur. Ölen kişi Alman ise ancak ikametgahı yurt dışındaysa, Berlin-Schöneberg bölge mahkemesi sorumludur. Baden-Württemberg’de özel bir düzenleme bulunmaktadır. Bu federal eyalette muhatabınız eyalet noterliğidir.

Ancak, feragatnamenin başarısı için sadece şekli değil, aynı zamanda beyanın içeriği ve son tarihi de çok belirleyicidir. Beyan, mirasçının mirası neden kabul etmek istemediğini açıkça belirtmelidir. Sebepler açıkça listelenmelidir. Bunlar arasında, örneğin, terekenin esas olarak borçlardan oluşması yer alabilir. Beyan altı haftalık bir süreye tabidir. Mirasçı mirası kabul etmek istemezse, ilgili beyanname altı hafta içinde yetkili veraset mahkemesine sunulmalıdır, aksi takdirde miras kabul edilmiş sayılır. Son tarihin, mirası öğrendiğiniz gün olduğu varsayılır; bu da genellikle ölüm gününe denk gelir. Son başvuru tarihi yalnızca belirli istisnai durumlarda uzatılır. Örneğin, vefat eden kişi veya mirasçının kendisi ölüm anında yurtdışındaysa, altı haftalık süre ertelenebilir.

Genel olarak, veraset mahkemesinin dava açmak gibi bir görevi yoktur. Mirasçılar sadece bir vasiyetname varsa ya da örneğin bir başkası mirastan feragat ettiği için mirası devralmışlarsa mirastan haberdar edilirler. Diğer tüm durumlarda, mirasçıların vefat eden aile üyesinden kendilerine bir şey miras kalıp kalmadığını bildikleri varsayılır.

  • Mirasın reddinin yasal olarak geçerli olması için doğru şekil belirleyicidir.
  • Beyannamenin içeriği, mirastan feragat edilmesine ilişkin kesin nedenleri içermelidir
  • Mirasçılar, tereke mahkemesi tarafından mirasçı olarak rolleri konusunda bilgilendirilmezler, meğer ki bir miras söz konusu olsun veya mirasçı olarak yerlerini alsınlar

Kalıtım: Kabul mü, ret mi? – Bir avukattan ipuçları

Bir mirası reddetmek – Ne zaman mantıklıdır?

Hiçbir mirasçı mirası kabul etmek zorunda değildir. Bu esas olarak mirasçının korunması içindir, çünkü mirasçı sadece mal varlığını değil, aynı zamanda kendi özel mal varlığıyla sorumlu olduğu ölen kişinin borçlarını da alır. Dolayısıyla, bir miras kabul edilmeden veya reddedilmeden önce, her mirasçı öncelikle merhumun varlıkları ve borçları hakkında kesin bir genel bakış elde etmelidir. Bunlar arasında banka bakiyeleri, menkul kıymetler, değerli eşyalar, arazi ve gayrimenkullerin yanı sıra cenaze masrafları, krediler, nafaka borçları veya zorunlu pay talepleri de yer almaktadır. Emlak idaresi veya vasiyetnamenin açılması masrafları da eklenebilir. Bu inceleme, borçların alacaklardan daha fazla olduğunu gösteriyorsa, mirası reddetmek mantıklı olacaktır. Yenilenmesi gereken gayrimenkuller mülkün bir parçasıysa, ayrıntılı bir inceleme de gereklidir. Miras kabul edilirse, yenileme çalışmaları için çok fazla para yatırılması gerekir ve bu da duruma bağlı olarak çok pahalı olabilir. Bu nedenle, böyle bir durumda mirası kabul etmek isteyip istemediğinizi dikkatlice düşünmelisiniz.

  • Aşırı borçlu bir miras, mirasçının mali açıdan mahvolmasına yol açabilir
  • Yenilenebilir gayrimenkul mirasın bir parçası olabilir ve değerini düşürebilir

Maliyetler – aşırı borçlanma durumunda mirastan feragat etme

Eğer miras aşırı borçlanmışsa, maliyetler çok düşüktür. Veraset mahkemesinde mirastan feragat etme ücreti sabit olarak 30 avrodur. Aşırı borçlu olmayan bir miras reddedilirse, masraflar Mahkeme ve Noter Masrafları Yasası uyarınca karşılanır. Mirasın değeri ne kadar yüksekse, prosedür de o kadar pahalı olacaktır.

Bir mirastan sadece tam olarak feragat edilebilir. Bu nedenle, varlıkları kabul etmek ve borçları reddetmek mümkün değildir. Bir miras reddedilirse, mirasçı artık normalde her mirasçının kanunen hak sahibi olduğu zorunlu pay üzerinde hak sahibi değildir. Miras, olası tüm varisler tarafından reddedilirse, devletin malı haline gelir. Devlet, borçların bir kısmını ödemek için varlıkları (varsa) kullanır. Böyle bir durumda kalan borçların alacaklılarının eli boş kalır.

  • Aşırı borçlanma durumunda mirası ortadan kaldırmanın maliyeti çok düşüktür
  • Bir miras ancak tam olarak kabul edilebilir veya mirastan feragat edilebilir

Etkinlikten sonra yeniden karar vermek – bu mümkün mü?

Bir miras kabul edildikten veya son teslim tarihi geçtikten sonra, genellikle geri dönüş yoktur. Ancak, bir kez daha istisnalar kaideyi teyit etmektedir. Bazı durumlarda, mirastan sonradan çekilmek mümkündür. Örneğin, mirasın kabulünden sonra, terekenin merhumdan o zamana kadar farkında olmadığınız büyük bir borç içerdiği ortaya çıkarsa, mirasın kabulüne itiraz edilebilir. Ancak, mülkün varlıkları ve borçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız bir ön koşuldur. Ancak mirasçı, altı haftalık sürenin bilinmemesi veya ne zaman başlayacağının belli olmaması nedeniyle kabullere itiraz etmek isterse, bu da iyi bir avukatla mümkündür.

Tersi durumda da bazı olasılıklar vardır. Miras aşırı borçlanma nedeniyle reddedilmişse ve daha sonra terekenin başlangıçta varsayıldığı kadar borç içermediği ortaya çıkarsa, redde itiraz edilemez. Ancak, feragat sırasında bilginiz olmayan menkul kıymetlerin veya gayrimenkullerin terekeye ait olduğu sonradan ortaya çıkarsa, itiraz etmek çok mümkündür. İtiraz, hatanın fark edilmesinden sonraki altı hafta içinde veraset mahkemesine yazılı olarak bildirilmelidir.

  • Duruma bağlı olarak, mirastan sonradan feragat edilmesi mümkündür
  • Bununla birlikte, mirasın reddine geriye dönük olarak da itiraz edilebilir

Vasiyet olmadan miras alma hakkında daha fazla bilgi edinin!

Mirastan feragat etme konusundaki en önemli sorular

Birçok yönetmelik, son tarih ve beyan mirasın reddini karmaşık hale getirmektedir. Hiçbir sorunuzun cevapsız kalmaması için, Lukinski’deki uzmanlarımız mirastan feragat etme konusundaki en önemli soruları yanıtlıyor.

Bir mirastan feragat etmenin maliyeti nedir?

Mirastan feragat etmenin maliyeti, terekenin aşırı borçlu olması durumunda 30 avroluk sabit bir ücrete tabidir. Aşırı borçlu olmayan bir tereke reddedilirse, masraflar tereke miktarına göre hesaplanır.

Bir mirastan feragat ederseniz ne olur?

Bir mirasçı mirastan feragat ederse, artık ölen kişinin varlıklarını ve borçlarını devralma hakkına sahip değildir ve kendi özel varlıklarıyla bunlardan sorumlu değildir. Feragatname ile mirasçı tereke üzerindeki tüm haklarını ve taleplerini kaybeder. Buna zorunlu kısım da dahildir.

Mirastan feragat etmek için son tarih ne zaman başlar?

Mirası reddetmek için altı haftalık süre, mirasçının bu durumdan haberdar olduğu andan itibaren başlar. Çoğu durumda, süre merhumun ölümünün öğrenilmesiyle, yani ölüm tarihiyle başlar.

Yasal halefiyet nedir?

Herhangi bir vasiyetname bırakılmamışsa ya da vasiyetnamenin geçersiz olduğu tespit edilmişse, veraset usulü geçerlidir. Bu, akrabalık derecesine ve vasiyetçinin medeni mülkiyet durumuna dayanmaktadır. Akrabalar bu amaçla üç mertebeye ayrılmıştır.

Bir mirastan feragat etmek için ne yapmam gerekir?

Mirasçı, kendi ikametgahının veya ölenin son ikametgahının veraset mahkemesinde şahsen bulunmalı, kendini tanıtmalı ve mirası reddetmelidir. Olay yerinde, ret kararı kayda geçirilir.

Ölümden sonra borçlara ne olur?

Prensip olarak, mirası reddetmedikleri sürece hem varlıklar hem de borçlar ölümden sonra mirasçılara geçer.