Societas Europaea (SE) – Kuruluş, Hukuk, Vergiler, Avantajlar & Co.

Societas Europaea (SE) – Societas Europaea, Avrupa düzeyinde uyumlaştırma çabalarına ilişkin olarak ortaya konmuş bir yasal formdur. Bu nedenle Almanca kullanımda “Europäische Gesellschaft” veya “Europäische Aktiengesellschaft” ve Europa AG terimleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir Societas Europaea’nın karakteristik özellikleri, her şeyden önce, büyük ölçüde tek tip yasal temeller ve şirket çalışanlarının ortak karar alma haklarına ilişkin personel politikası çerçevesi aracılığıyla AB üye devletleri ve AEA ülkelerindeki sınır ötesi ticari faaliyetlerin basitleştirilmesidir. Kendi (emlak) şirketinizi mi kurmak istiyorsunuz? Burada Almanya’daki tüm şirket türlerini ve yasal formları bulabilirsiniz.

Societas Europaea (SE) – Kuruluş şekilleri, yasal dayanaklar & Co

Societas Europaea – SE olarak kısaltılır – Almanca konuşulan dünyada European Company, European Stock Corporation veya rasgele: Europa AG adları altında da bulunabilir ve yasal anlamda bir şirketi ve dolayısıyla kendi tüzel kişiliğine sahip bir tüzel kişiliği tanımlar. Almanca adından da anlaşılacağı üzere, bu kurumsal yasal formun bölümü hisselere bölünmüştür. Societas Europaea’nın uluslar ötesi bir yasal form olarak yasal tanıtımı 2004 yılında Avrupa Şirketinin Tanıtımı Yasası – kısaltması: SEEG – çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Societas Europaea’nın ortaya çıkışının arka planında, bir yandan farklı AB üye ülkelerinden şirketlerin birleştirilmesi veya bir holding şirketi kurulması olasılığı yatmaktadır. Öte yandan SE’nin amacı, AB’deki farklı menşe ülkelerden ekonomik olarak aktif şirketler ve tüzel kişiler arasında hisselere abone olmak suretiyle ortak iştirakler kurmaktı.

Almanya’daki diğer tipik şirketler:

Bir SE’nin birincil oluşumu – birleşme, dönüşüm, holding, iştirak

Bir Avrupa Şirketi “öylece” yoktan var edilmez. Oluşum süreci – daha önce de belirtildiği gibi – belirli özelliklere bağlıdır… dahası, Societas Europaea sadece belirli durumlardan doğabilir. Societas Europaea Tüzüğü’nde – kısaca SE Tüzüğü – belirtilen oluşum şekillerinin sayısal maddesine göre, bir Societas Europaea’nın oluşumu temel olarak dört farklı şekilde gerçekleşebilir: birleşme, tür değiştirme, bir holding şirketinin kurulması veya bir yan kuruluşun kurulması.

 • Kabul için birleşme/yeni kuruluş
 • Dönüşüm temeli
 • Avrupa Holding (Holding-SE)
 • Avrupa Bağlı Ortaklığı (Subsidiary-SE)

İkincil olarak, bir ana SE aracılığıyla bir Avrupa iştiraki kurmak mümkündür. Ancak SE Yönetmeliği, gerçek kişiler tarafından kurulmasını veya ulusal hukuk kapsamındaki mevcut şirketlerden bölünmesini öngörmemektedir.

Varyant 1 – Devralma veya yeni oluşum için birleşme: 2+ anonim şirket

Klasik olarak, mevcut birkaç şirketi birleştirerek – yani bir araya getirerek – bir Avrupa Şirketi kurabilirsiniz. Kuruluş için, sınır ötesi Avrupa unsuru olarak adlandırılan en az iki ulusal halka açık limited şirket gereklidir. Özetle: şirketler ya Avrupa Birliği’nin farklı üye ülkelerinden gelmeli ya da kayıtlı ofisleri aynı ülkedeyse, en az iki yıldır diğer AB ülkelerinde yan kuruluşlara sahip olmalıdır. İkincisi, çok ülkeli ilişki olarak da adlandırılır.

Birleşme oluşumu özümseme amacıyla gerçekleştirilebileceği gibi yeni oluşum amacıyla da gerçekleştirilebilir. İlk durumda, devralan şirket bir SE’nin yasal şeklini alırken, devralan şirket birleşme yürürlüğe girdiğinde SE’ye dahil olur. Yeni bir oluşum, birleşen her iki şirketin de birleşme yürürlüğe girer girmez varlığının sona erdiği anlamına gelir. Yeni tüzel kişilik daha sonra üçüncü bir AB ülkesinde de kurulabilir, çünkü çok ulusluluk şartı zaten iki kurucu şirketin kayıtlı ofisleri tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda, bir üçüncü ülke birleşmesinden de söz edilebilir.

Ä°ki halka açık limited şirketin tek bir Societas Europaea olarak birleşmesi tam olarak nasıl gerçekleşiyor?

Birleşme durumunda, yasal olarak bağımsız iki şirket bir araya gelir ve böylece hem ekonomik hem de yasal anlamda tek bir varlık oluşturur. Bunun için en az bir şirketin yasal bağımsızlığından vazgeçmesi gerekir, bu nedenle birleşme tipik bir şirket devralma biçimidir. Şirketin devralınması için satın alma bedeli, devralan şirketin hisseleriyle zarif bir şekilde ödenebilir.

Şirketler arasındaki birleşme yasal olarak 90/434/EEC sayılı Birleşme Direktifi ve 2005/56/EC sayılı Avrupa Birleşme Direktifine tabidir. Almanya’da, Alman Dönüşüm Yasası (Umwandlungsgesetz, UmwG) da uygulanırken, antitröst yasası, “birleşme” teriminin yalnızca birleşmeler için kullanıldığı Rekabetin Kısıtlanmasına Karşı Kanun (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, GWB) ile desteklenmektedir.

Varyant 2 – Dönüşüm düzeni: Halka açık limited şirket + yabancı iştirak

Nihayetinde, ulusal düzeyde mevcut bir halka açık limited şirket, en az iki yıl boyunca başka bir AB ülkesinde bir yan kuruluş veya şube bulundurmuş olması koşuluyla, ulusötesi bir halka açık limited şirkete – yani bir AG’nin bir SE’ye – dönüştürülebilir. Bir Societas Europaea’ya dönüşüm, Alman Dönüşüm Yasası (UmwG) kapsamındaki yasal biçim değişikliği ile karşılaştırılabilir niteliktedir.

Ancak Societas Europaea Tüzüğü – kısaca SE Tüzüğü – hukuki yapının değiştirilmesinin aksine bir dönüşüm planının hazırlanmasını öngörmekte olup, bu planın kapsamı ve her şeyden önce içeriği ile ilgili olarak hangi yasal dayanağın kullanılması gerektiği belirsizdir. Ulusal halka açık limited şirketin önceki merkezinin devri, Europa AG’ye dönüşüm vesilesiyle prensip olarak kabul edilemez.

Ters dönüşüm: Europa AG, geleneksel AG’ye dönüştü

Geleneksel bir halka açık limited şirketin Societas Europaea’ya dönüştürülmesi, gerekli tüm şartların önceden yerine getirilmesi halinde sorun teşkil etmez. Peki ya tersi durumda ne olacak? Dönüşümü tersine çevirebilir ve Europa AG’nizi ulusal düzeyde normal bir halka açık limited şirkete dönüştürebilir misiniz? Aslında, mevcut bir Avrupa Şirketini klasik bir AG’ye dönüştürmek mümkündür. Europa AG’nin en az iki yıldır Avrupa’daki yasal şekliyle var olması koşuluyla, şirketi orijinal şekline döndürmek için bir dönüşüm planı hazırlanabilir. Ancak, genel kurulun onayı zorunludur.

Ulusal halka açık limited şirket (AG) hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Varyant 3 – Avrupa Holding/Holding-SE: 2+ halka açık limited şirket/GmbH

Alternatif olarak, farklı AB üye ülkelerinden iki veya daha fazla şirket birlikte bir Avrupa Holdingi veya Holding-SE oluşturabilir. Bu, anonim şirketler (AG) ve limited şirketlerin (GmbH) herhangi bir kombinasyonu için geçerlidir ve şirketlerin en az ikisinin farklı AB ülkelerinden olması gerekmektedir. Alternatif olarak, aynı üye devletten iki ya da daha fazla katılımcı şirketin her biri en az iki yıl boyunca başka bir AB ülkesinde bir yan kuruluş ya da şube bulundurur ve böylece çoklu vatandaşlık şartını yerine getirir.

Somut olarak, şirketlerin bir holding SE’ye katılımı bir hisse değişimi anlamına gelir: şirketler Avrupa holdinginde hisse satın alır ve karşılığında mevcut şirket hisselerine katkıda bulunurlar, böylece şemsiye şirketteki hisseleri her durumda ilgili kurucu şirketin tüm oy haklarının yüzde 50’sinden fazlasını taşımalıdır.

Ulusal halka açık limited şirket (AG) ve limited şirket (GmbH) hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Bir Avrupa holding şirketinin kuruluşu tam olarak nasıl gerçekleşir?

Bir holding şirketi – kısaltması: Holding şirketi, holding kuruluşu veya şemsiye şirket – birkaç şirketin hiyerarşik olarak belirli bir şekilde yapılandırılmasıyla ortaya çıkar ve bu nedenle kendi başına bir yasal biçimi değil, birbiriyle ilişkili şirketlerin bir yapılandırma biçimini tanımlar. Münferit şirketler birbirlerinde hisse sahibi olmakta ve bu da ekonomik bir bağımlılık yaratmaktadır. Merkezi görevler genellikle holding yapısının hiyerarşisinin en üstünde yer alan ana şirket tarafından yürütülür.

Medeni hukuk (GbR) kapsamında bir ortaklığın kurulmasına benzer şekilde, holding şirketleri belirli bir operasyonel amaç için, bu durumda diğer şirketlerde öz sermaye paylarının veya şirket iştiraklerinin tutulması için kurulur. Bir holding şirketi olarak, hisselerin satın alınmasını ve yönetimini organize eder ve böylece alt şirketlerin özkaynaklarını finanse ettikleri sermaye sağlayıcısını veya hissedarı oluşturursunuz.

Medeni hukuk birliktelikleri (GbR) hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Varyant 4 – Avrupa Bağlı Ortaklığı/Subsidiary-SE: 2+ tüzel kişilik

Tüzel kişiler – şirketler, firmalar, vb. – ortaklaşa bir Avrupa Bağlı Şirketi veya Bağlı Şirket-SE de oluşturabilirler. Bu, en az iki tüzel kişiliğin farklı AB ülkelerinin hukukuna tabi olması veya ilgili tüzel kişilerden en az ikisinin, oluşumun yürürlüğe girdiği tarihte iki veya daha fazla yıl süreyle başka bir AB ülkesinde bir yan kuruluş veya şube bulundurmuş olması koşuluyla mümkündür.

Bu esneklik, hem medeni hukuk şirketlerinin hem de ticaret hukuku şirketlerinin – kar amacı güden kooperatifler de dahil olmak üzere – ortak bir SE iştiraki kurmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri – kâr amacı gütmeksizin – kurucu şirketlerden en az ikisinin farklı AB ülkelerinden olması veya diğer AB üye ülkelerindeki iştirakler veya şubeler aracılığıyla çoklu vatandaşlık şartını yerine getirmesi halinde SE iştiraki kurabilirler.

Sınırlı sorumluluğu olmayan şirketleri de oluşum sürecine dahil etme seçeneğinin yanı sıra, muhtemelen bir holding SE’nin oluşumundaki en belirleyici fark, münferit şirketlerin ortak bir SE şemsiye şirketi oluşturmaması, bunun yerine bir SE’nin yasal biçiminde ortak bir iştirak oluşturmasıdır.

Bir Avrupa İştirakinin kurulması tam olarak nasıl gerçekleşir?

Genel olarak, bir yan kuruluş, doğrudan ana şirketine bağlı olan bir şirkettir. Ana şirket ise diğer şirketlerdeki hisselerin çoğunluğuna sahip olan şirket olarak tanımlanmaktadır. Bağlı ortaklıkları olan bir ana şirketin kurulması, farklı iş alanlarının farklı şirketler tarafından yönetilebilmesi ve bireysel faaliyet alanlarının birbirinden açık ve şeffaf bir şekilde ayırt edilebilmesi avantajını sunar.

Ana şirket kendi iştiraklerini kurarsa, bu durum iştirak olarak adlandırılır: Orta Latince’den gelen ve evlat edinme – yani kendi çocuğu olarak evlat edinme – veya sahiplenme anlamında devralma olarak çevrilebilecek bir terim. Dış şirketlerin sinerji potansiyeli veya pazar gücündeki potansiyel artış nedeniyle satın alınması ve ana şirkete tabi olması durumunda, bu prosedüre iştirak denir. Almanya’da bir SE iştirakinin kuruluş prosedürü büyük ölçüde Alman şirketler hukukuna tabidir; diğer ülkelerde ise ilgili ulusal yasal esaslar geçerlidir.

İkincil kuruluş SE iştiraki: SE tarafından SE

Bir Societas Europaea aslında tek kişilik bir oluşumun, yani SE by SE’nin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle çok ulusluluğun bulunmadığı ya da çok az bulunduğu raf şirketleri için ilgi çekicidir. Ayrıca, bir raf SE’nin hisseleri gerçek kişiler tarafından da edinilebilir. SE bağlı ortaklığında olduğu gibi, SE bağlı ortaklığının kuruluş prosedürü de şirketin kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin ulusal hukukuna tabidir. Bu nedenle, Almanya’da bir SE iştiraki kurulması için Alman şirketler hukukundaki endikasyonlara uyulmalıdır.

SE, mevcut bir Avrupa Şirketi aracılığıyla bir SE iştiraki kurularak oluşturulur ve bu şirket daha sonra ana SE olarak hareket eder. Kurucu SE’nin kendisi zaten sınır ötesi bir Avrupa unsuruna sahip olduğundan, bir anlamda çok ulusluluğu “miras alan” bağlı şirket için genellikle çok ulusluluk şartına gerek yoktur. Aynı zamanda, ikincil oluşumda diğer şirketlerin katılımına gerek yoktur.

Yasal dayanak: direktifler, yönetmelikler ve kanunlar

Societas Europaea, Avrupa hukuku kapsamında yasal bir form olduğundan, çeşitli AB ve ulusal yasal dayanaklar dikkate alınmalıdır. Öncelikle, yeni yasal formun tanıtımını üstlenen ve AB üye ülkeleri ile Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri arasında ortak bir yasal çerçeve oluşturan Societas Europaea Tüzüğü (SE Tüzüğü) olarak da adlandırılan 2157/2001 sayılı Tüzük (EC) bulunmaktadır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak, 2001/86/EC sayılı Direktif, SE kurulmadan önce yürürlükte olan kural ve uygulamaların ortadan kalkmamasını sağlamak için tamamlayıcı bir tedbir olarak getirilmiştir.

 • Avrupa Şirketi (SE) Tüzüğüne ilişkin 8 Ekim 2001tarih ve 2157/2001/EC sayılı KonseyTüzüğü
 • Çalışanların katılımına ilişkin olarak bir Avrupa şirketinin Tüzüğünü tamamlayan 8 Ekim2001 tarih ve 2001/86/EC sayılı KonseyDirektifi

Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya dayanarak, Avrupa Kooperatiflerinin – kısaca SCE’lerin – kurulmasını sağlayan ve organize eden 1435/2003 sayılı (EC) Tüzük yürürlüğe girmiştir. Bu süreçte, çalışanların Avrupa kooperatiflerine katılımını düzenleyen 2003/72/EC sayılı Direktif yürürlüğe girmiştir.

 • Avrupa Kooperatif Topluluğu( SCE) Tüzüğüne ilişkin 22 Temmuz 2003tarih ve 1435/2003/EC sayılı KonseyTüzüğü
 • Çalışanların katılımı ile ilgili olarak Avrupa Kooperatif Topluluğu Tüzüğünü tamamlayan 22 Temmuz2003 tarih ve 2003/72/EC sayılı KonseyDirektifi

COVID 19 salgınının bir sonucu olarak, 2020 yılında bir Avrupa Şirketinin zorunlu 2020 genel kurul toplantısının veya bir Avrupa Kooperatif Topluluğunun genel kurul toplantısının, çıkış kısıtlamaları ve sosyal mesafe önlemleri dikkate alınarak yıl sonuna kadar ertelenmesine izin veren yeni bir düzenleme getirilmiştir.

 • Avrupa şirketlerinin (SE’ler) genel kurul toplantıları ve Avrupa kooperatiflerinin (SCE’ler) genel kurul toplantılarına ilişkin geçici tedbirler hakkında 25 Mayıs2020 tarihli ve (AB) 2020/699 sayılı KonseyTüzüğü (AEA ile ilgili metin)

Daha önce bahsedilen yönetmelik ve yönergelere ek olarak, Almanya’da ulusal düzeyde de bazı yönetmelik ve yönergeler bulunmaktadır:

 • Avrupa Şirketlerinin Tanıtımı Hakkında 22 Aralık 2004 tarihliKanun (SEEG)
 • Avrupa Şirketi (SE) Statüsüne ilişkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001 sayılı KonseyTüzüğünün Uygulanmasına ilişkin 22 Aralık 2004 tarihliKanun (SE Uygulama Yasası – SEAG )
 • Çalışanların Avrupa Şirketlerine Katılımına Ä°lişkin 22 Aralık 2004 tarihliKanun (SE Employee Involvement Act – SEBG)
 • Alman AnonimŞirketler Kanunu (AktG) 06 Eylül 1965
 • Ticaret Kanunu (HGB) 10 Mayıs 1897

KOBÄ°’ler için Tedbirler – Societas Privata Europaea & Societas Unius Persona

Küçük ve orta ölçekli işletmeler – kısaca KOBİ’ler – için sermaye şirketlerine de büyük ölçüde tek tip bir Avrupa yasal formu, yani Societas Privata Europaea – kısaca SPE; Almanca adıyla sağlandı: Avrupa Özel Şirketi. Böyle bir şirketin kurulmasına yönelik ilk taslak 2009 yılında başlatılmış, ancak diğer AB üye ülkelerinin şirketin tasarımına yönelik ısrarlı eleştirileri nedeniyle ancak birkaç yıl sonra başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Alternatif bir önlem olarak, Almanca adıyla Societas Unius Persona – kısaca: SUP – oluşturma projesi: Avrupalı Tek Kişilik Şirket – faaliyete geçti. Geleneksel limited şirketin (GmbH) Avrupa’daki bu çeşidi, tek bir yönetici ortak tarafından organize edilip yönetilebilen sınır ötesi ticari faaliyetler için yasal kapasiteye sahip tek üyeli şirketlerin harekete geçmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ulusal Unternehmergesellschaft’ta (haftungsbeschränkt) olduğu gibi, asgari sermaye olarak tek bir sembolik avro belirlenecektir. SUP kavramı da şu ana kadar yaygın eleştirilerle karşılaştı, bu nedenle Societas Unius Persona’nın bir şirket formu olarak mevcut olup olmayacağı ve ne zaman mevcut olacağı şu anda öngörülemiyor.

Yasal biçim varyantı SE & Co KGaA – Genel ortak SE ile KGaA

Bazen Societas Europaea, hisselerle sınırlı bir ortaklık (KGaA) ile birlikte de ortaya çıkmaktadır. Örneğin aile şirketleri zaman zaman kendilerini Societas Europaea & Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien – kısaca: SE & Co KGaA olarak organize ederler. Bu durumda, yasal anlamda halka açık bir limited şirket oluştururlar – ancak, şahsen sorumlu ortak olarak genel ortak herhangi bir gerçek kişi değil, özellikle bir Societas Europaea’dır (SE). Genel ortağın bir AG olması durumunda, AG & Co KGaA yerine, genel ortak GmbH olması durumunda GmbH & Co KGaA’dan bahsedilir.

SE & Co KGaA’nın yasal şekli altında faaliyet gösteren şirketler, açık yasal soruların Federal Yüksek Mahkeme’nin (BGF) bir mahkeme kararıyla net bir şekilde açıklanmasının ardından 1990’ların sonundan bu yana varlığını sürdürmektedir. Almanya’nın en büyük özel hastane işletmecilerinden biri olan tanınmış sağlık grubu Fresenius SE & Co KGaA, çok çeşitli sektörlerden diğer birçok şirket gibi bir SE & Co KGaA kurmaya karar verdi: Ses taşıyıcıları ve multimedya ürünleri, açık hava reklamcılığı, bitki ıslahı ve biyoteknoloji, pompa teknolojisi ve ısı yalıtım kompozit sistemleri bunlardan sadece birkaçıdır.

SE & Co KGaA şirketlerinden örnekler:

 • AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
 • Edel SE & Co. KGaA
 • Fresenius SE & Co. KGaA
 • KWS SAAT SE & Co. KGaA
 • KSB SE & Co. KGaA
 • Mutares SE & Co. KGaA
 • Sto SE & Co. KGaA
 • Ströer SE & Co. KGaA

CEWE Stiftung & Co. KGaA özel bir durumdur: Bu şirkette genel ortak bir vakıf tarafından somutlaştırılmıştır. Prensip olarak, GUB Investment Trust KGaA’nın örnek olarak gösterdiği gibi, hisselerle sınırlı ortaklık akla gelebilecek tüm kombinasyonlarda mümkündür.

“Bir aile vakfı kurmak” konusunda daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Ayrıntılı olarak SE oluşumu – kayıtlı ofis, şirket adı, yönetim & Co.

Bir Avrupa Şirketi kurmak ve Tek Pazar’da aktif olmak mı istiyorsunuz? Bunu yapmak için, şirketinizin öncelikle birkaç gereksinimi karşılaması gerekir: Avrupa Şirketinizi doğru ve bilgili bir şekilde kurabilmeniz için çok ulusluluk, asgari sermaye, ortak belirleme ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz. Her şeyden önce: Şirketiniz tüzel kişiliğe ve kendi tüzel kişiliğine sahip olmalıdır. Tüzel kişilik statüsüne ek olarak, sözde çok ulusluluk ilkesine uyulmalı ve sınır ötesi bir Avrupa unsuru gösterilmelidir.

Diğer düzenlemeler, şirketin kayıtlı ofisi ve merkez ofisi, gerekli asgari sermaye, uygun şirket adı ve tescili, yönetim ve şirket organları ve son olarak muhasebe gereklilikleri ve işgücünün ortak karar alma hakkı ile ilgilidir.

 • Çok vatandaşlık ilkesi
 • Kayıtlı ofis ve merkez ofis
 • Asgari sermaye
 • Şirket adı ve tescil
 • Yönetim ve kurumsal organlar
 • Muhasebe
 • İşgücünün ortak karar alma hakları

Sınır ötesi bir unsur olarak çok devletlilik ilkesi

Çok ulusluluk ilkesi, bir Societas Europaea’nın tüm katılımcı kurucu şirketlerinden en az ikisinin sınır ötesi, Avrupalı bir unsura sahip olmasını gerektirir. Basit bir dille ifade etmek gerekirse, en az iki şirketin farklı AB üye ülkelerinin yasalarına tabi olması veya alternatif olarak, başka bir AB ülkesinde iki veya daha fazla yıldır faaliyet gösteren bir yan kuruluş veya şube aracılığıyla sınır ötesi bir unsuru kanıtlayabilmesi gerekmektedir.

Bir Avrupa Şirketinin Koltuğu ve Merkez Ofisi

Bir Avrupa Şirketinin kurulması için şirketinizin kayıtlı ofisi ve merkez ofisi aynı AB üye devletinde bulunmalıdır. Kuruluş ülkesinin seçimi belirleyici bir öneme sahiptir, çünkü AB hukukuna ek olarak, ilgili geçerli ulusal hukuk Avrupa Şirketinin yasal temelini oluşturur. Prensip olarak, durumun gerektirmesi veya şirketin bunun sonucunda avantaj elde etmesi halinde, şirketin kayıtlı ofisini ve merkezini daha sonra başka bir AB üye ülkesine taşımak mümkündür. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) bu avantajı şu şekilde tanımlamaktadır:

“Mecazi anlamda: Europa AG, 25 renkte sunulan yasal bir formdur. Europa AG’nin kayıtlı ofisinin seçimi bu nedenle ilginç tasarım olanaklarının önünü açıyor.”

Bazı ülkeler bir Avrupa Şirketinin kurulması için daha katı şartlara sahiptir: örneğin, üye ülkeler Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti, şirketin kayıtlı ofisi ile merkez ofisinin aynı adrese sahip olmasını şart koşmaktadır.

Bir SE’nin finansmanı: 120.000 Euro asgari sermaye

Bir başka gereklilik de gerekli asgari sermaye ile ilgilidir: örneğin, kayıtlı ofisi ve merkezi Almanya’da bulunan bir Avrupa Şirketi için en az 120.000 avroya, yani geleneksel bir Alman halka açık limited şirketi için gerekli olan 50.000 avroluk sermayenin iki katından fazlasına ihtiyacınız vardır. Sermaye gerekliliği – ve diğer gereklilikler – farklı AB üye ülkelerinde değişiklik gösterebilir. Ana sözleşmede prensip olarak daha yüksek bir taahhüt edilen sermaye kararlaştırılabilir.

Kural olarak, bir Europa AG’nin asgari sermayesi avro cinsinden olmalıdır. İkamet edilen ülkenin resmi ulusal para birimi avro değilse, şirket yıllık mali tablolarının ve konsolide mali tablolarının kendi ulusal para biriminde hazırlanmasını ve yayınlanmasını talep edebilir.

 • Asgari sermaye: 120.000 Euro (Almanya)

Ticari marka olarak Europa AG: Şirket adı ve tescil

Şirket adı, şirket adından önce bir ön ek olarak gelen veya onu bir son ek olarak takip eden yasal biçim eki “SE” yi içerir. Kayıt, kurucu devletin siciline – Almanya’da bu nedenle ticaret siciline – zorunludur ve ayrıca Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanır. Şirketin kayıtlı ofisi daha sonraki bir tarihte başka bir AB üye ülkesine taşınırsa, Europa AG’nin kaydı kolayca ve sorunsuz bir şekilde ayarlanabilir.

Mevcut Societas Europaea’nın bu nedenle feshedilmesine ve yeni yerinde yeniden kurulmasına gerek yoktur. Sadece oradaki sicile bir giriş yapılır ve asıl AB ülkesine bir bildirim gönderilir, bunun üzerine AB ülkesi kendi sicilindeki girişi siler. Farklı AB üye devletlerinin kayıtlarındaki tüm giriş ve silme işlemleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde paralel olarak listelenir.

Bir SE’nin Yapısı: Yönetim ve Kurumsal Organlar

Yönetimle ilgili olarak, düalist ve tekçi sistem arasında bir ayrım yapılmaktadır – neo-Almanca: iki kademeli/tek kademeli model. Bunlar öncelikle şirkette atanan farklı tür ve sayıdaki SE organları bakımından farklılık göstermektedir. Ancak, atanan organların üyelerinin görev süresi her iki durumda da en fazla altı yıl olup, yeniden atanma söz konusu değildir.

 • Düalist sistem
 • Monistik sistem

Düalist sistem (iki katmanlı model)

Alman denetim kurulu anayasasının yapısı, bazen iki kademeli model olarak da adlandırılan düalist sistemin temelini oluşturmaktadır. Yönetimin geleneksel olarak üç organa bölünmesini temsil eder; buna göre, genel kurula ek olarak, denetim kurulu bir kontrol organı ve yürütme kurulu bir yönetim organı olarak atanır.

Europa AG’nin üç milyon Euro’dan fazla sermayesi varsa, yönetim kuruluna en az iki kişi atanmalıdır. Daha Küçük Avrupa Şirketleri, ortak karar alan bir şirket olmadıkları sürece, ana sözleşmeye uygun olarak yönetim kurulunu yalnızca bir kişiyle sınırlandırabilir. Yönetim organının denetimi, büyüklüğü doğrudan sermaye miktarına bağlı olan denetim kurulunun sorumluluğundadır. Ortaklaşa belirlenen bir Societas Europaea durumunda, denetim kurulu üyeleri aynı zamanda hissedarların ve çalışan işgücünün temsilcileri olmalıdır.

Tekçi sistem (tek katmanlı model)

Tek kademeli model olarak adlandırılan model ise Anglo-Amerikan yönetim kurulu sistemine dayanmaktadır. Halka açık limited şirketin hissedarlarından oluşan genel kurula ek olarak yalnızca tek üyeli bir yönetim kurulunun atandığı tekçi bir sistemi temsil eder.

Prensip olarak, biri icra müdürü olmak üzere üç yönetim kurulu üyesi öngörülmüştür. Bununla birlikte, yönetim kuruluna farklı sayıda kişi atanması mümkün olup, izin verilen azami üye sayısı şirketin sermayesine bağlıdır ve sermayesi üç milyon avrodan fazla olan Avrupa halka açık limited şirketleri yasaya göre üçten az üye atayamaz.

Almanya’da, monistik Societas Europaea’nın, geleneksel olarak dualistik denetim kurulu için gerekli olan çalışan temsilcilerinin yönetim kuruluna aynı düzeyde katılımını sağlaması gerekmektedir.

Muhasebe kuralları

Muhasebe ile ilgili olarak, şirketin kayıtlı ofisinin ve merkezinin bulunduğu ülkenin hakları, Avrupa hukuku kapsamında büyük ölçüde standartlaştırılmış bir biçimde, hisselerle sınırlı Avrupa şirketi için geçerlidir. Vergilendirme ve muhasebenin yanı sıra, şirket, bilanço, kar ve zarar hesabının (K&Z) yanı sıra notları da içeren yıllık mali tabloları kabul etmek ve işin gidişatı ve şirketin durumu hakkında bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

 • Yıllık hesaplar
  • Bilanço
  • Kâr ve zarar hesabı
  • Finansal tablolara ilişkin notlar
  • İşlerin gidişatı ve şirketin durumu hakkında rapor

SE çalışanları için ortak belirleme hakları

Avrupa Birliği, bir Avrupa Şirketinde ortak karar alma konusunda yasal bir formülasyon oluşturmadığından, Europa AG’nin kuruluş şekline bağlı olarak ya işveren ve çalışan tarafları arasında bağlayıcı bir anlaşma vardır ya da şirket için geçerli ortak karar alma hakkı belirlenmiştir. Bireysel kuruluş biçimleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Özel Müzakere Organı: İşverenler ve Çalışanlar

Prensip olarak, işverenlerin ve çalışanların “özel müzakere organı” olarak adlandırılan bir organ kurmaları ve kurumsal ortak belirleme konusunda birlikte uygun bir anlaşmaya varmaları ve bunu yazılı olarak tespit etmeleri mümkündür. Organın üyeleri, belirli bir ülke anahtarı temelinde gizli ve doğrudan seçilir ve en fazla 40 üye ile sınırlıdır.

“Özel müzakere organı”, yönetim tarafından bir Avrupa Şirketi kurulmasının planlandığının duyurulmasından itibaren on hafta içinde kurulmalıdır. Altı ay içinde veya sürenin uzatılması için başvuruda bulunulması halinde on iki ay içinde bir karar alınmalıdır.

İşçi katılımına ilişkin müzakereler

“Özel müzakere organı” çalışanların Europa AG’ye katılımı konusunda karar verebilir, ancak bunun için nitelikli çoğunluk kararına ulaşılması gerekir. Ortak karar alma yetkisinin azaltılmasına yol açan anlaşmalar, iki veya daha fazla AB ülkesinde çalışanların en az üçte ikisini temsil eden üçte iki çoğunluk gerektirir. Ancak, bu sadece özel koşullar altında geçerlidir:

Katılımın azaltılması lehine özel çoğunluk sadece birleşme durumunda toplam işgücünün en az yüzde 25’inin veya bir holding SE veya bağlı SE kurulması durumunda toplam işgücünün en az yarısının katılıma tabi olması halinde geçerlidir. Dönüşüm yoluyla SE oluşumları söz konusu olduğunda, ilke olarak, katılım hakkının azaltılmasına karar verilemez.

 • Birleşme: en az %25 çalışan temsili
 • Holding/iştirak: en az %50 çalışan temsili
 • Dönüşüm: azaltma mümkün değil

Devam eden müzakerelerin sonlandırılması ve feragat kararı

Ancak üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde, devam eden müzakerelerin kesilmesine veya müzakerelere hiç başlanmamasına da karar verilebilir. Bu durumda, Europa AG bir ortak belirleme modeli olmaksızın tescil edilir. Bununla birlikte, ortak kararlı bir anonim şirkete dayanan dönüşüm oluşumu durumunda, böyle bir feragat kararı genellikle hariç tutulur.

Müzakerelerin başarısızlığı & standart kurallar

İşveren ve çalışan tarafları arasında bir anlaşma mümkün değilse, müzakereler başarısız olur ve standart kurallar otomatik olarak uygulanır. Amaç, Europa AG’nin ulusal sicile kaydedilmesinden başlayarak, işgücünün mevcut ortak karar alma haklarını korumaktır. Şirketleşme biçimine bağlı olarak, kurumsal ortak karar alma farklı şekillerde ele alınmaktadır:

Dönüşüm yoluyla oluşum durumunda, ulusal AG’nin mevcut ortak karar alma hakları devam eder. Diğer oluşum biçimleri söz konusu olduğunda, bir kurucu şirketin en yüksek katılım standardı Avrupa Şirketine aktarılabilir – ancak sadece tüm çalışanların belirli bir yüzdesini kapsayan katılım düzenlemeleri, Societas Europaea ulusal sicile kaydedilmeden önce ilgili şirkette zaten yürürlükteyse. Birleşme durumunda yüzde 25’lik, SE holding şirketleri ve SE iştirakleri durumunda ise iki kat daha fazla bir teminat gereklidir.

 • Dönüşüm: Önceki ortak belirleme hakkının devri
 • Birleşme: Toplam işgücünün %25’i kapsanmaktadır
 • Holding/iştirak: Kapsanan toplam işgücünün %50’si

Europa AG’nin Avantajları – Tek tip, uluslararası ve esnek

Avrupa Şirketi, nispeten yeni bir yasal girişim biçimidir ve yalnızca 8 Ekim 2004 tarihinden bu yana Avrupa yönetmeliklerine göre kurulabilmektedir. Bu nedenle çok yaygın değildir ve birçok girişimciye göre henüz kendini kanıtlamamıştır. Öte yandan Societas Europaea, özellikle büyük şirketlerin ulus ötesi ticari işlemleri açısından, farklı AB üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri arasındaki sınır ötesi işbirliğini önemli ölçüde şekillendiren bir dizi avantaja sahiptir.

 • Tek tip kurallar seti
 • Uluslararası itibar
 • Çalışanlar için ortak karar alma haklarının güçlendirilmesi
 • Sınır ötesi birleşme
 • Esnek koltuk yer değiştirme
 • Kolaylaştırılmış idari yapı
 • Şubeler aracılığıyla maliyet azaltma
 • SE bağlı ortaklıklarının kurulması

AB ve AEA’da tek tip kurallar

Çeşitli Avrupa ülkeleri arasında sınır ötesi işbirliği lehine tek tip bir kurallar dizisi Avrupa Şirketi’nin karakteristik özelliğidir. Bir Societas Europaea kurarak, tüm AB Üye Devletleri ve AEA ülkelerinde geçerli olan bir ticaret unvanı altında iş yapabilirsiniz ve etkili bir uluslararası iş ağı geliştirmek için şirketinize çok sayıda yan kuruluş kurmanız gerekmez.

Uluslararası itibar ve çalışan katılımının güçlendirilmesi

Bir diğer artı nokta ise Societas Europaea adının şirketinizin uluslararası niteliğini ifade etmesi ve kamuoyunda prestij yaratmasıdır. Son olarak, bir Avrupa Şirketi’nin kurulmasının şirket çalışanları üzerinde de olumlu bir etkisi vardır: AB çapında yeknesak düzenlemeler, şirketiniz için birden fazla ülkede çalışan çalışanlarınızın ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir personel politikası çerçevesi oluşturur.

AG’ler için Avrupa çapında birleşme oluşumu

Birleşme kuruluş şekli, girişimcilerin ilk kez halka açık limited şirketlerini başka bir AB Üye Devletinden halka açık bir limited şirketle birleştirmelerine olanak tanır. Tüm şirketler için sınır ötesi birleşmelere izin verilmesi şu anda tartışılmaktadır ve ulusal halka açık limited şirketler, limited şirketler ve sınır ötesi iş yapan ancak bir Avrupa Şirketi lehine yasal yapılarından vazgeçmek istemeyen diğer şirketler için cazip bir alternatif sunabilir.

Kayıtlı ofisin esnek bir şekilde taşınması

Kayıtlı ofisin esnek ve karmaşık olmayan bir şekilde yer değiştirmesi, Societas Europaea’nın bir başka belirleyici avantajıdır: SE kayıtlı ofisinin ve merkez ofisinin başlangıçta aynı AB üye ülkesinde bulunması gerekmesine rağmen… şirketinizin kayıtlı ofisi daha sonra kolayca başka bir AB ülkesine taşınabilir. Bu şekilde pazardaki değişikliklere esnek bir şekilde tepki verebilir ve Avrupa’daki hukuk sistemleri rekabetini kendi yararınıza ustalıkla kullanabilirsiniz.

Kolaylaştırılmış idari yapı

Europa AG söz konusu olduğunda, kendini kanıtlamış iki yönetim modeli arasında seçim yapmak mümkündür: bu ülkede alışılageldiği üzere düalist sistem ve Anglo-Amerikan modeline dayanan monist sistem. Bu şekilde, merkezi Almanya’da bulunan Avrupalı halka açık limited şirketler, özellikle çok uluslu şirketler için tek tip bir yönetim biçimini mümkün kılan modern bir idari yapı kullanabilmektedir.

Şube ve SE Bağlı Ortaklıkları

Bağlı ortaklıklar yerine, bir Societas Europaea Avrupa çapında şubeler de bulundurabilir; bu da idari ve yönetim aygıtları açısından maliyetlerde önemli bir azalma anlamına gelebilir. İştiraklerin kurulmasının daha sonraki bir aşamada faydalı olması durumunda, mal sahibi olarak bunları bir Societas Europaea yasal biçiminde de kurabilirsiniz.

Europa AG hissedarları için vergiler: gelir vergisi, ticaret vergisi, KDV, sermaye vergisi ve gelir vergisi

Europa AG, Avrupa Ekonomik Alanı’nın (EEA) tüm ülkelerinde, uygulanan vergi ve harçlarla ilgili olarak orada geçerli olan düzenlemelere tabidir. Buna göre, cari vergilendirme için özel düzenlemeler öngörülmemiştir. Diğer AB üye ülkelerindeki daimi kuruluşlar ve şubeler için, sınırlı vergi yükümlülüğüne tabidir ve orada geçerli olan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu, diğer hususların yanı sıra, vergi amaçları doğrultusunda kârın belirlenmesi ile ilgilidir.

Almanya’da hisse senetleriyle sınırlı şirketler genellikle kurumlar vergisi ve ticaret vergisine tabidir. Buna ek olarak, muaf olmayan satışlar için ciro vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bir AG’nin hissedarlarına yapılan kar dağıtımları genellikle sermaye kazancı vergisine tabiyken, şirketteki gerçek kişiler gelir vergisi ödemek zorundadır. İşgücüne yapılan ücret ödemeleri – örneğin, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri – ücret vergisine tabidir.

Bir emlak şirketinden ne tür vergiler bekleyebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz:

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (DTA’lar) – Almanya, AB ve AEA

Almanya ile Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AEA) diğer üye ülkeleri arasında çifte vergilendirme anlaşması – kısaca DTA – geçerlidir. Bu anlaşma, katılımcı devletlerden birine vergilendirme hakkı tanıyarak ve buna paralel olarak diğer devletin vergilendirme hakkını reddederek veya en azından sınırlandırarak yurtdışında kazanılan gelirin çifte vergilendirilmesinin önlenmesini sağlar. Bu kavram bazen bariyer etkisi veya bariyer fonksiyonu olarak da adlandırılır.

Model Anlaşma OECD-MA & OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Bunun bir örneği, uluslararası alanda faaliyet gösteren Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Gelir ve Sermayeye İlişkin Model Vergi Sözleşmesi (OECD-MA) dünya çapında tanınan ve 3.000’den fazla hükümetler arası çifte vergilendirme anlaşmasının temelini oluşturan model sözleşmesidir.

OECD ayrıca, yabancı daimi işletmelerde transfer fiyatlandırmasına ilişkin iyi bilinen soruna da değinmektedir. Bu prestijli kuruluş, kârların ana SE’ye uygun bir şekilde tahakkuk ettirilmesini sağlamak amacıyla çok uluslu işletmeler ve vergi idareleri için düzenli transfer fiyatlandırması kılavuzları yayınlamaktadır. Bunlar, sınır ötesi şirketlerin üzerinde anlaşılan fiyatları emsallere uygunluk ilkesi uyarınca emsallere uygun bir seviyede belirlemeleri için bir rehber görevi görebilir.

Ana Ortaklık-Aşağı Ortaklık Direktifi: Temettü Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Ana Ortaklık-İştirak Direktifi olarak adlandırılan 90/435/EEC sayılı eski Direktifin gözden geçirilmesi ve 2003/123/EC sayılı Direktifin yürürlüğe konulmasıyla, temettü ödemeleri üzerindeki mevcut çifte vergi yükü ortadan kaldırılabilir. Yeni düzenlemelere göre, bağlı ortaklığın vergi gelirinin tamamı bağlı ortaklığın bulunduğu üye devlete ödenecektir. Ancak, burada sermaye kazancı vergisi (KapSt) alınmayabilir.

Ana şirket, çifte vergilendirmeden kaçınmak için muafiyet yöntemini ya da imputation yöntemini kullanabilir.

 • Farklı Üye Devletlerin ana şirketleri ve bağlı şirketleri durumunda uygulanacak ortak vergilendirme sistemine ilişkin 23 Temmuz 1990 tarihli KonseyDirektifi (90/435/EEC)
 • Farklı Üye Devletlerin ana şirketleri ve bağlı şirketleri durumunda uygulanacak ortak vergilendirme sistemine ilişkin 90/435/EEC sayılı Direktifi tadil eden 22 Aralık2003 tarih ve2003/123/EC sayılı Konsey Direktifi

Birleşme Direktifi: Sınır ötesi sahiplik değişiminin vergilendirilmesi

Belirli koşullar altında, sınır ötesi kuruluşa sahip bir Avrupa Şirketi, kar veya zararı etkilemeden yönetilebilir ve gizli rezervlerin vergilendirilmesinden muaf tutulabilir. Bu durumda, daha sonra 2005/19/EC sayılı Direktif ile değiştirilen Birleşme Direktifi olarak adlandırılan 90/434/EEC sayılı Direktifin kapsamına girmektedir. Birleşme Direktifi yıllar içinde defalarca küçük değişikliklere uğramıştır, böylece esaslı hususlar günümüzde merkez ofisin sınır ötesi transferi, daimi işletmelerin bağlı şirketlere dönüştürülmesi ve ana şirketten ayrılmalar için de uygulanabilir hale gelmiştir.

Almanya’da AT Direktifi ilk olarak Reorganizasyon Vergisi Kanunu’nda (UmwStG) ve daha sonra da Avrupa Şirketlerinin Kurulmasına Eşlik Eden Vergi Tedbirleri ve Diğer Vergi Düzenlemelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’da (SEStEG) uygulanmıştır.

 • Farklı Üye Devletlerin şirketlerine ilişkin birleşmeler, bölünmeler, varlıkların devri ve hisse değişimlerine uygulanacak ortak vergilendirme sistemine ilişkin 23 Temmuz 1990 tarihli KonseyDirektifi (90/434/EEC)
 • Farklı Üye Devletlerin şirketlerini ilgilendiren birleşmeler, bölünmeler, varlık devirleri ve hisse değişimlerine uygulanacak ortak vergilendirme sistemine ilişkin 90/434/EEC sayılı Direktifi tadil eden 17 Şubat2005 tarih ve 2005/19/EC sayılı Konsey Direktifi

Societas Europaea (SE) – Kimin için değerlidir?

Societas Europaea özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde sınır ötesi faaliyet gösteren büyük halka açık limited şirketler için uygundur. Asgari 120.000 Avro’luk hatırı sayılır sermaye gözünü korkutmayanlar için, uluslararası alanda aktif olmak ve girişimcilik hedeflerini daha az çaba ve maliyet tasarrufu ile gerçekleştirmek için birçok fırsat bulunmaktadır. Sınır ötesi hareketlilik, şirketinizi size en uygun yasal sisteme göre kurmanıza ve gerekirse kayıtlı ofisinizi ve merkez ofisinizi esnek bir şekilde başka bir AB ülkesine taşımanıza olanak tanır.

Avrupa Şirketi tam olarak kimin için değerlidir? Europa AG, Avrupa çapında yüksek bir itibara ve saygıya sahip olduğundan, halka arzı olan büyük uluslararası şirketler ve hızlı büyüyen şirketler, bir Avrupa Şirketinin avantajlarından özellikle faydalanabilir ve dış imajlarını güçlendirebilirler. Tipik Alman yönetim modelinden ve halka açık limited şirketinizin katı yapısından memnun değilseniz bile, bir Societas Europaea’nın dönüşüm oluşumu sizin için özellikle cazip olabilir, çünkü burada monistik bir sisteme geçebilir ve kurumsal organları düzenleyebilirsiniz.

Societas Europaea’ya (SE) alternatifler: Almanya’da yasal biçimler

Yasal formlar – Ne tür şirketler var? İlk şirketinizi kurmak istiyorsanız, ideal yasal formu seçmek şirket kurma sürecindeki ilk adımlardan biridir. İster özel bir emlak şirketi ister bir start-up kurmak isteyin, Almanya’daki tüm şirket türlerini burada sizin için özetledim.

Ayrıntılı olarak şirket türleri: